Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Ознайомлення з основними вимогами до статей для публікації
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні для пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів у розділі "Інформація про матеріал" -> "Подання".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

1. Рукопис статті повинна бути підготовлена українською або російською або англійською мовою (об’ємом від 4 – 20 сторінок), викладений відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15 січня 2003р., яка має такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка задачі);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
 • та оформлений згідно «Правил оформлення тексту статті»;

 2. Публікація і рецензування статей - безкоштовно;

 3. У разі опублікування статті українською або російською мовою необхідно надати англомовну версію, для її розміщення на сайті видання (згідно наказу № 1111 від 17.10.2012 р. Міністерства освіти і науки України про «Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України»);

 4. Витяг із протоколу наукового семінару з рекомендацією до опублікування статті;

 5. Зовнішню рецензію провідного спеціаліста щодо наукового рівня статті;

 6. Журнал готується до друку  за допомогою видавничої системи LaTeX;

 7. Підготовлену  до друку статтю та необхідні графічні файли надіслати на електронну адресу komimk@mail.ru.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.